Halfjaarbericht 2014

29 August, 2014 18:00

Utrecht, 29 augustus 2014

Hoofdpunten eerste halfjaar 2014

 • Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.
 • In januari heeft Lavide haar vermogen met EUR 150.000 versterkt na uitoefening optie door Value8 N.V. Op 8 januari zijn 45.000 aandelen B tegen een uitoefenprijs van 3,33 euro per aandeel uitgegeven.
 • Naar aanleiding van het – voor Lavide Holding N.V. ongunstige – tussenarrest van Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden van september jl. is Lavide op 3 april 2014 een herziene voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V (hierna: Mieger). De vaststellingsovereenkomst voor deze schikking is door de BAVA op 15 mei 2014 integraal goedgekeurd.
 • In de schikking is door de curator van Mieger volledige kwijting verleend van de gepretendeerde vordering en ziet zij af van verdere aansprakelijkstellingen jegens Lavide en haar Bestuur.
 • De uitwerking van de vaststellingsovereenkomst, waaronder de uitgifte van optierechten op 769.077 aandelen B tegen een uitoefenprijs van de nominale waarde van EUR 2,00, de verwerking van statutenwijzigingen en de betaling van een contante som van EUR 75.000, is afgerond.
  De schikking is hiermee volledig afgewikkeld en overeenkomstig de afspraken geïmplementeerd.
 • Op 26 juni 2014 heeft de AVA de jaarcijfers 2013 goedgekeurd en decharge verleend aan het Bestuur.
 • Nu de uitwerking van de schikking is afgerond, kan Lavide haar inspanningen continueren en richten op het onderzoeken van mogelijkheden om waarde te creëren voor haar aandeelhouders. Een van die mogelijkheden betreft het realiseren van een reverse listing. Daartoe zijn in het afgelopen halfjaar verkennende en non- exclusieve gesprekken geïnitieerd met potentiele kandidaten.
 • Met inbegrip van de uit hoofde van de schikking betaalde contante som bedroegen de kosten in het eerste halfjaar EUR 165.000 en kwam het verlies uit op EUR 169.000.
 • Ter versterking van haar kaspositie heeft Lavide op 2 juni een aantal van de door haar gehouden aandelen Prodware verkocht. De waarde van de resterende Prodware aandelen bedroegen per 30 juni 2014 EUR 99.147.
 • Lavide heeft goede voortgang gemaakt met het verder reduceren van de kosten. De doorlopende kosten hebben daarmee een minimaal niveau bereikt.
 • De instandhoudingskosten in de tweede helft van 2014 bedragen naar schatting circa EUR 70.000, exclusief eventuele incidentele kosten (koersresultaat aandelen, kosten reverse listing etc).

Financiële hoofdpunten eerste halfjaar 2014 Eerste halfjaar Bedragen x EUR 1.000 2014

Omzet 0

Financiële baten
Som der kosten
Bijzondere afwaardering goodwill Resultaat voor belastingen Resultaat beëindiging activiteiten Resultaat na belastingen

Kaspositie per 30 juni

Eerste halfjaar 2013

0 (4) (141) (165) (350) (0) (0) (169) (491) (0) 0 (169) (491)

7 7

Lavide Holding N.V. – Persbericht 29 augustus 2014 – Geen accountantscontrole toegepast

Samenvatting besluiten (Buitengewone) Algemene Vergadering van Aandeelhouders

• 5 februari 2014: de Vergadering heeft de door Lavide overeengekomen voorwaardelijke schikking in het kader van de rechtszaak Mieger c.s. afgewezen.

• 15 mei 2014: de Vergadering heeft de herziene schikking inzake rechtszaak Mieger goedgekeurd.
• 26 juni 2014: de Vergadering heeft de jaarcijfers 2013 goedgekeurd en het Bestuurd decharge verleend.

Liquiditeitspositie

Om de lopende kosten te financieren zijn in juni 2.600 aandelen Prodware verkocht. Per 30 juni bestaan de resterende activa uit 11.357 aandelen Prodware en een kaspositie van EUR 7.293.

Boekjaar 2014: eerste halfjaar en vooruitzicht

Vanaf 2013 is Lavide een vennootschap zonder operationele activiteiten. In vergelijking met het eerste halfjaar van het voorgaande jaar heeft Lavide de kosten sterk weten te reduceren naar een niveau dat minimaal wordt geacht. Ook in de tweede helft van 2014 zal Lavide werken aan verdere kostenefficiëntie en reductie van risico’s.

De minimale instandhoudingskosten voor de tweede helft van 2014 worden geprognotiseerd op circa EUR 70.000. In deze prognose is geen rekening gehouden met incidentele kosten, bijvoorbeeld als gevolg van een eventueel fusie- of (omgekeerde) overname traject of het koersresultaat op aandelen Prodware.

Waarde creatie met beursnotering Lavide

Het Bestuur van Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. een toegevoegde waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. In de komende maanden zal er prioriteit gegeven worden aan het zo efficiënt en effectief mogelijk exploreren en uitwerken van de mogelijkheden die zich voordoen op dit gebied.

Bestuurdersverklaring

Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het Bestuur dat, voor zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld geven van de activa, passiva, financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2014 van Lavide Holding NV.

Utrecht, 29 augustus 2014
Raad van Commissarissen, tevens gedelegeerd Bestuur Lavide Holding N.V.