Wijziging in geplaatst kapitaal Lavide Holding N.V.

1 April, 2015 18:01

In het kader van de op 2 april 2014 overeengekomen en op 15 mei 2014 door de BAVA goedgekeurde schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V. deelt Lavide Holding N.V. (Lavide) mede dat begunstigden van de in dat kader verstrekte optierechten het Bestuur van Lavide hebben verzocht om uitoefening van een deel van hun optierechten.

Als gevolg hiervan heeft de gedelegeerde Raad van Bestuur van Lavide besloten tot uitgifte van 102.075 aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding. Deze aandelen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde van 2,00 euro per aandeel, waarbij storting zoals overeengekomen niet in geld geschiedt maar tegen een pro rata verrekening van de Vordering zoals overeengekomen in de schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V.

De uitgegeven stemgerechtigde aandelen B zullen binnen enige dagen worden geconverteerd in ter beurze verhandelbare stemgerechtigde aandelen A. Het aantal uitstaande aandelen komt daarmee op 1.153.558.

De in het kader van de schikking uitgegeven optie ziet op totaal 769.077 nieuw uit te geven aandelen. Uit hoofde van deze optie zijn per heden 769.077 nieuwe aandelen uitgegeven. Dientengevolge is het optierecht dat is verleend in het kader van de schikking volledig uitgeoefend.

In de komende periode blijft Lavide Holding N.V. de mogelijkheden van een reverse listing onderzoeken. Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd zich bij het bestuur kenbaar te maken met het indienen van een goed business plan.