Voortgang activiteiten Lavide Holding N.V.

18 October, 2021 18:06

In dit persbericht wordt een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen:

  • Toelichting op de halfjaarcijfers
  • De huidige werkzaamheden
  • Verlenging exclusieve onderhandeling met Nederlandse Zorg Beheer B.V. (NZB)

Halfjaarrapport, toelichting op de cijfers.

Op 30 september jl. heeft Lavide de cijfers over het eerste halfjaar 2021 gepubliceerd. Het resultaat was voor het eerst in lange tijd positief. Dit positieve resultaat werd door de CEO reeds in de AVA aangekondigd. Daaraan ten grondslag lag een in 2020 afgeboekte vordering op de voormalige CEO: in de eerste helft van 2021 werden er zowel oplossingen gevonden voor zijn aandelenbelang in Lavide en als voor de betaling van zijn nog resterende schuld. Een derde partij nam het aandelenbelang over waarbij hij een premie betaalde aan Lavide ter hoogte van de afgeboekte vordering op de voormalig CEO. De aflossing van de schuld leidde ertoe dat Lavide er voor het eerst in lange tijd winst maakte.

Al met al resteren er geen debiteuren/vorderingen of crediteuren/verplichtingen meer, zodat Lavide nu uitsluitend beheersmatige activiteiten voert, waardoor de jaarrekening qua inzichtelijkheid stukken eenvoudiger is geworden.

Uit het verleden stamt nog wel een opmerkelijke vermogenspositie, met een agio van ruim € 70 miljoen en een winstreserve van een ongeveer even groot bedrag.

Ook de post Carry Forward die per 31.12.2019 € 4.574.622 bedroeg is een erfenis vanuit het verleden. Zodra de RTO zijn beslag heeft kunnen de resultaten voor meerdere jaren gecompenseerd worden en ten goede komen van de vermogenspositie van de vennootschap.

De huidige werkzaamheden van Lavide

Het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) zien het als hun taak om de continuïteit van de vennootschap te bewaken binnen de haalbare mogelijkheden.

In dat kader voert het bestuur, onder toezicht van de RvC, beheerstaken van de vennootschap uit. Dit betreft onder meer de beursnotering, zoals de contacten met Euronext, met de AFM en met stakeholders en de bewaking van de financiën.

Daarnaast worden gesprekken gevoerd om een reverse take-over (RTO) te realiseren.

Voorts moet het bestuur verweer voeren tegen een optieclaim op aandelen, die in een gerechtelijke procedure is ingesteld door Amélie Holding B.V. Deze claim is terug te voeren op een situatie uit 2017 en wordt door Lavide betwist. Ook heeft het bestuur te maken met een geschil met ING Bank over de invulling van de bancaire relatie.

Indien het bestuur en de RvC dit noodzakelijk of wenselijk achten zal een aandeelhoudersvergadering worden belegd waarin e.e.a. wordt voorgelegd.

Verlenging exclusieve onderhandeling met NZB

Op 19 april 2021 tekenden Lavide en NZB een raamwerkovereenkomst met als doel te komen tot een RTO.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 juni 2021 kreeg Lavide het mandaat om dit traject verder uit te werken. Het bestuur heeft de exclusieve overeenkomst met de NZB inmiddels verlengd tot 1 januari 2022 met een optie tot een verdere verlenging tot 1 april 2022.

Sinan Belhawi, directeur van Nederlandse Zorg Beheer, heeft Lavide laten weten dat in de loop van dit jaar zeker voor een waarde van minimaal € 2,75 miljoen aan zorgbedrijven kunnen worden ingebracht.

Dit betreft niet alleen een groeiend aantal medische-, tandartsen- en meer omvattende praktijken, maar ook een reeds in functie zijnde arbodienst en een werkend ICT-platform. Dat platform is voor 2 miljoen Euro gebouwd door een universitair medisch centrum met het oog op de integratie van de medische administratieve en ICT-dienstverlening.

Ondertussen wordt, nadat de hoofdlijnen aan Euronext werden voorgelegd, aan het Informatie Memorandum doorgewerkt (I.M.). Een belangrijk hoofdstuk in het I.M. vormt onder meer toetsing van de waardering van de ingebrachte assets. Een Due Dilligence onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd in samenspraak met Lavide.

Zodra het I.M. op alle punten gereed is wordt het voor publicatie en goedkeuring van alle belanghebbenden vrij gegeven.

Met het oog op de continuïteit van Lavide en als bekrachtiging van het onderling vertrouwen zal NZB zich garant stellen voor alle operationele kosten van de bestaande betalingsstructuren van Lavide, zodra de cashpositie van de holding lager wordt dan € 75.000. Dit geschiedt in de vorm van een achtergestelde lening, die converteerbaar is in aandelen B. Deze faciliteit eindigt bij het slagen van de RTO of bij het moment waarop besloten wordt het RTO-traject te stoppen.

Einde persbericht

Voor meer informatie: dhr. H.C.P.J. Riemens, CEO ad Interim, 0633-917321