Verslaglegging 2016 Lavide Holding N.V.

25 April, 2017 16:11

Hoofdpunten 2016

 • Het nettoverlies over het boekjaar 2016 is uitgekomen op EUR 216.000;

 • Het eigen vermogen ultimo 2016 bedraagt EUR 728.000 positief;

 • In de AVA van 29 juni 2016 werd door aandeelhouders het jaarverslag over boekjaar 2015 goedgekeurd en werd de bijbehorende jaarrekening conform voorstel vastgesteld;

 • De Vennootschap is overeengekomen per 12 oktober 2016 dat zij additionele financiering verkrijgt van De la Rambelje B.V. (de vennootschap van de CEO van Lavide, Vincent Poorter) en Kuikens B.V. (de vennootschap van de grootaandeelhouder van Lavide, Martijn Kok). De financiering voor De la Rambelje B.V. zal bestaan uit drie converteerbare geldleningen welke te converteren zijn in aandelen A of B tegen een nominale koers van EUR 0,50; een geldlening van EUR 80.000 in 2016, EUR 70.000 in 2017 en EUR 70.000 in 2018. De financiering van Kuikens B.V. zal bestaan uit een te converteren geldlening van EUR 30.000 in 2017 welke is te converteren in aandelen A of B tegen een nominale koers van EUR 0,50. De geldleningen zijn op eerste verzoek van De la Rambelje B.V. en/of Kuikens B.V. in één of meerdere tranches te converteren in aandelen A of B tegen een koers van EUR 0,50. De RvC heeft aan het aantrekken van deze additionele financieringen zijn goedkeuring verleend;

 • De Raad van Bestuur is op de BAVA van 1 december een verlenging van twee jaar toegekend van de emissiebevoegdheid, inclusief de uitsluiting van een voorkeursrecht;

 • In december zijn tevens wijzigingen van de statuten goedgekeurd. De belangrijkste verandering betreft de juridische en geldelijke vrijwaring van elk lid van de Raad van Bestuur en elke commissaris door de vennootschap. Deze keuze is gemaakt om verzekeringskosten uit te sparen.

 • Benoemd tot de Raad van Commissarissen: Mevrouw A.A.G.A. Franken;

 • Met diverse partijen die hun interesse lieten blijken in de beursnotering van Lavide werd informatie uitgewisseld. Met CS Factoring werd een voorovereenkomst op hoofdlijnen getekend, waarna een RTO-traject werd gestart. Een Due Diligence onderzoek was onderdeel van dit proces. De resultaten zijn november 2016 bekend zijn gemaakt en hebben mede geleid tot een beëindiging van het RTO traject.

 • Om de Bestuurlijke kosten van de vennootschap te verlagen is voor EUR 650.000 aan leningen verstrekt aan CS Factoring tegen een rente van 10% met de looptijd van 1 jaar;

 • 22 december 2016 heeft Lavide 45.455 aandelen uitgegeven tegen €1,10 per aandeel ter versterking van het eigen vermogen met € 50.000;

 • 22 december 2016 heeft Lavide 45.455 opties uitgegeven welke omgezet kunnen worden tegen betaling van € 1,10 per optie ter verkrijging van 45.455 aandelen. Opties zijn uitgegeven om de aandelen welke eerder zijn verstrekt op 22 december 2016 te voorzien van een lock-up termijn tot 1 augustus 2019 nog te voorzien van goedkeuring van de aandeelhouders.

 • Samenvatting financiële resultaten

 • Het resultaat na belastingen bedraagt EUR 216.000 negatief. De som der overige bedrijfslasten bedraagt EUR 127.000. De personeelskosten bedragen EUR 103.000, de financiële lasten EUR 9.000 en de financiële baten EUR 23.000. De verdere kostenstructuur is in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingkosten.

 • Strategie

 • Het Bestuur en de Raad van Commissarissen gaan ervan uit dat de beursnotering van Lavide als zodanig waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. Waarde kan gevonden worden in een fusie, overname of omgekeerde overname (reversed listing).

 • Om te voorkomen dat de slinkende liquiditeit van Lavide de afwegingen van eventuele concrete proposities voor een inbreng van nieuwe activiteiten verkeerd zou kunnen beïnvloeden heeft het Bestuur zich ingespannen om de financiële continuïteit te kunnen borgen en heeft daarvoor bij een groep van aandeelhouders ook daadwerkelijk steun gevonden.

 • Het Bestuur en de Raad van Commissarissen gaan ervan uit in 2017 de onverdeelde aandacht te kunnen richten op het zo effectief en efficiënt mogelijk verkennen van de toekomstmogelijkheden voor Lavide in lijn met de gekozen strategie.

 • Resultaatverwachting 2017

 • Naar de huidige inzichten zal het negatieve nettoresultaat van Lavide over het jaar 2017 circa EUR 150.000 (minimale instandhoudingkosten) bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke additionele kosten ten behoeve van een fusie, overname, omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten.