Trading Update Q3 2015

1 November, 2015 10:00

Onderstaand bericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft.

Activa
Per 30 september bestaan de activa en het eigen vermogen uit een kaspositie van ruim EUR 800.000. De door aandeelhouders verstrekte achtergestelde (converteerbare) lening van EUR 175.000 is onderdeel van het eigen vermogen van de vennootschap.

Continuïteit
Lavide Holding N.V. heeft niet alleen de eigen vermogenspositie sterk verbeterd, maar ook de kosten effectief teruggebracht tot een minimaal noodzakelijk niveau ter instandhouding van de Vennootschap en ter handhaving van de beursnotering. Onder gelijkblijvende omstandigheden worden deze instandhoudingskosten geraamd op maximaal EUR 150.000 per jaar.

Met het oog op verdere kostenbesparing overweegt het Bestuur, in samenspraak met een extern adviseur, wijzigingen aan te brengen in de verschillende modaliteiten van vergoeding aan bestuurders en/of commissarissen van de Vennootschap.

Aandelenkapitaal
Na de 2 financieringsrondes eerder dit jaar bedraagt per 30 september 2015 het aantal uitstaande aandelen 2.807.758. De achtergestelde lening van EUR 175.000 kan op eerste verzoek van betrokken aandeelhouders geconverteerd worden in 350.000 ter beurze verhandelbare aandelen.

Het aantal uitstaande opties per 30 september 2015 bedraagt 1.304.200. Deze opties hebben een uitoefenprijs van EUR 0,50 per stuk en kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2018 worden uitgeoefend.

Waarde creatie met beursnotering Lavide
Nu de vennootschap ruimschoots is voorzien van middelen en de kostenstroom onder controle is gebracht, kan Lavide haar focus versterken op het creëren van waarde binnen de beursnotering.

Het Bestuur is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. een toegevoegde waarde kan leveren voor haar aandeelhouders en groeiende ondernemingen. Lavide blijft daarom open staan voor voorstellen om, hetzij via een directe investering of deelneming, hetzij via een reverse listing, ondernemingen te faciliteren in hun verdere groei.

Om dit proces verder kracht bij te zetten, heeft Lavide een strategie ontwikkeld om de zichtbaarheid van de Vennootschap te vergroten, groeiondernemers aan te spreken en actief te benaderen. In het kader van deze strategie is tevens een nieuwe website ontwikkeld (www.lavideholding.com), en is Lavide betrokken in diverse non-exclusieve en oriënterende gesprekken.

Alkmaar, 30 oktober 2015
Raad van Bestuur Lavide Holding N.V.