Trading Update Q1 2015

18 May, 2015 18:00

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft.

Activa
Per 31 maart bestaan de activa uit een kaspositie van EUR 35.126. Tevens is er sprake van een latente belastingteruggave van circa EUR 30.000. De verwachting is dat deze teruggave medio mei zal plaatsvinden.

Continuïteit
Lavide Holding N.V. heeft tot en met begin 2015 de mogelijkheden onderzocht om voldoende liquiditeit te verwerven zodat de continuïteit voor in elk geval 2015 en 2016 kan worden gewaarborgd.

Aard en omstandigheden van het fonds boden geen mogelijkheden voor bancaire oplossingen, maar vergden inbreng van aanvullend risicodragend kapitaal. Met de investeringsgroep van grootaandeelhouder de heer Vincent Poorter is in januari een financieringsovereenkomst tot stand gekomen, die aan genoemde doelstelling tegemoet komt.

Een samenhangend pakket aan maatregelen zal in mei aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd en voorziet onder meer in een achtergestelde en renteloze lening van €100.000, een optiepakket van 300.000 aandelen A en tevens een conversierecht met betrekking tot de lening. In samenhang dienen de statuten te worden aangepast en zal een kapitaalvermindering worden voorgesteld door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen van € 2,- naar € 0,50. Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder terugbetaling, waarbij het door de kapitaalvermindering vrijkomende vermogen wordt aangewend ter compensatie van geleden verliezen.

Aandelenkapitaal
In het kader van de op 2 april 2014 overeengekomen en op 15 mei 2014 door de BAVA goedgekeurde schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V. heeft Lavide ondermeer een optie verstrekt op 769.077 nieuw uit te geven aandelen. In de maand maart hebben begunstigden een deel van deze optierechten uitgeoefend en heeft Lavide dientengevolge 543.532 nieuwe aandelen uitgegeven. Per 31 maart is het aantal uitstaande aandelen 1.051.483.

Waardecreatie met beursnotering Lavide
Het Bestuur van Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. een toegevoegde waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. Lavide blijft open staan voor voorstellen om via een reverse listing een onderneming in te brengen en verdere groei hiervan mogelijk te maken en te ondersteunen.

Tevens constateert Lavide een toename van gezonde en groeiende ondernemingen die bij het Bestuur hun interesse kenbaar gemaakt hebben om van gedachten te wisselen over het verkrijgen van een beursnotering en het realiseren van verdere ondernemingsplannen. Hiertoe is Lavide actief betrokken bij vooralsnog niet-exclusieve gesprekken met diverse partijen en ondernemingen.

Utrecht, 18 mei 2015
Raad van Commissarissen, tevens gedelegeerd Bestuur Lavide Holding N.V.