Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V.

8 May, 2016 16:02

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V.

te houden op woensdag 29 juni 2016 om 13.00 uur te Zaandam in Restaurant De Hoop op d’Swarte Walvis te Zaandam (de “Vergadering”)

DE AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling jaarverslag over het boekjaar 2015 *
  3. Décharge leden Raad van Bestuur *
  4. Décharge leden Raad van Commissarissen *
  5. Ontwikkelingen reversed listing
  6. Rondvraag en sluiting
    *Agendapunten die ter stemming worden gebracht.

De agenda met toelichting en het formulier voor volmachten en steminstructies zijn beschikbaar dan wel ter inzage op de website van de Vennootschap (www.lavideholding.com) en voorts ten kantore van de Vennootschap te Alkmaar, alsmede bij ING Bank N.V., Location TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Zuidoost, The Netherlands, telefoon (020) 563 6799, fax (020) 563 69 59, email: iss.pas@ing.nl (hierna: “ING”).
BELANGRIJKE DATA

Registratiedatum: 1 juni 2016
Einde Aanmeldingstermijn:

(laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren steminstructieformulieren en/of volmachten)

22 juni 2016 om 17.00 uur.

NB: volmachten en steminstructieformulieren dienen uiterlijk op dit tijdstip door ING ontvangen te zijn.

STEMGERECHTIGDE AANDELEN

Het aantal stemrechten dat kan worden uitgeoefend op de dag van oproeping bedraagt:2.807.758.

REGISTRATIEDATUM
Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 1 juni 2016 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”) als zodanig zijn ingeschreven in één van de hierna vermelde (deel)registers en ie tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

De Raad van Bestuur heeft als (deel)registers aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van aandelen aan toonder zijn.

AANMELDING VIA INTERMEDIAIRS
Houders van aandelen aan toonder die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, dienen zich via hun intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.

De intermediairs dienen uiterlijk op 22 juni 2016 aan ING een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De Aandeelhouder ontvangt via zijn intermediair opgave van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering. Het aantal aandelen waarvoor de Aandeelhouder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die de Vennootschap van ING zal ontvangen.

De Aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) kan worden verzocht zich voor de aanvang van de Vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de Vergadering verleend.

VOLMACHTEN EN STEMINSTRUCTIES
Aandeelhouders die de Vergadering niet in persoon kunnen of wensen bij te wonen kunnen aan een door de betreffende Aandeelhouder aan te wijzen derde volmacht verlenen om namens de Aandeelhouder aanwezig te zijn tijdens de Vergadering en stem uit te brengen, of de Secretaris van de Vennootschap van te voren steminstructies geven.

Voor het geven van een volmacht en steminstructies dient de Aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor genoemd en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op 22 juni 2016 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

Voor de volmacht (al dan niet met steminstructie) dient gebruik te worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via de website van de Vennootschap, ten kantore van de vennootschap of kan worden opgevraagd bij ING.

Raad van Bestuur / Raad van Commissarissen Lavide Holding N.V.
Alkmaar, 5 mei 2016