Lavide zet definitief streep onder verleden

1 May, 2015 18:01

Hoofdpunten 2014:

  1. In de jaarrekening 2014 heeft foutherstel van de cijfers van 2013 plaats gevonden: de kosten van de afwikkeling van de rechtszaak met Mieger Adviesbureau B.V. ad EUR 175.000 zijn verwerkt ten laste van boekjaar 2013. Door het foutherstel is het verlies over 2013 volgens de jaarrekening 2014 uitgekomen op EUR 658.000.
  2. Nettoverlies over het boekjaar 2014 is (na verwerking van het foutherstel) uitgekomen op 173.000 euro. Gedurende 2014 zijn de inspanningen gericht op het verder minimaliseren van de kostenstructuur, hetgeen heeft geresulteerd in een sterke kostenreductie naar 158.000 euro.
  3. Eigen vermogen ultimo 2014 bedraagt 77.000 euro negatief; belangrijkste activa ultimo 2014 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie.
  4. Tijdens de BAVA op 5 februari 2014 werd een schikkingsvoorstel in de rechtszaak met Mieger Adviesbureau B.V. in meerderheid door de aandeelhouders afgewezen. Tijdens de BAVA op 15 mei 2014 werd een herzien schikkingsvoorstel door de aandeelhouders geaccepteerd. In gevolg werd een statutenwijziging geaccordeerd ter verhoging van het maatschappelijk kapitaal naar EUR 3.800.000 zodat uitvoering kon worden gegeven aan de toegekende optie op uitgifte van 769.077 nieuwe aandelen met uitsluiting van voorkeursrecht.
  5. In de AVA van 26 juni 2014 werd door aandeelhouders het jaarverslag over boekjaar 2013 goedgekeurd en werd de bijbehorende jaarrekening conform voorstel vastgesteld. vastgesteld.
  6. Met diverse partijen die hun interesse lieten blijken in de beursnotering van Lavide werd informatie uitgewisseld. Met geen van de partijen is het proces verder gekomen dat verkennende gesprekken.
  7. De aandeelhoudersstructuur van Lavide Holding N.V. is in het boekjaar 2014 ingrijpend veranderd. Grootaandeelhouder Value8 N.V. (die in november 2013 nog een belang van ruim 28% had) heeft haar belang in Lavide Holding N.V. in februari 2014 volledig afgebouwd. Een groep van aandeelhouders rondom de heer Poorter heeft een belang opgebouwd van circa 26% en heeft tevens een fors deel van de optierechten overgenomen die door toekenning van een fors pakket aan opties in het kader van de schikking inzake Mieger Adviesbureau in handen waren van Farsa Investments B.V.
  8. In de tweede helft van het jaar werd door het Bestuur met diverse partijen gesproken over additionele financiering voor Lavide Holding N.V. Op 27 januari 2015 werd hieromtrent resultaat bereikt.

Samenvatting financiële resultaten
Er is een negatief resultaat na belastingen geboekt van 173.000 euro. De som der overige bedrijfslasten bedroeg 158.000 euro. De belangrijkste bedrijfskosten in 2014 bestonden uit personeelskosten tijdelijk bestuur en verder juridische kosten (statutenwijziging, afwikkeling rechtszaak Mieger), kosten voor de beursnotering (met name Euronext en AFM), beloning commissarissen, administratiekantoor BDO en accountant Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

Lavide Holding N.V. heeft de kosten effectief teruggebracht tot een minimaal noodzakelijk niveau ter instandhouding van de Vennootschap en ter handhaving van de beursnotering. De financiering van kosten in 2014 ging ten laste van de aanwezige kasmiddelen en het geleidelijk verder te gelde maken van de door de Vennootschap gehouden aandelen Prodware S.A. Het uitoefenen van optierechten in januari 2014 heeft geleid tot inkomsten ten bedrage van 150.000 euro.

Met het oog op de gewenste continuïteit en het gebrek aan eigen operationele inkomsten heeft het Bestuur van Lavide Holding N.V. zich in de tweede helft van het jaar ingespannen om nieuw kapitaal aan te trekken. In een overeenkomst op 27 januari 2015 werd met een gelegenheidscoalitie van aandeelhouders overeenstemming bereikt over financiering voor in elk geval zo’n twee jaar op het huidige kostenniveau.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie en inschattingen van het management, zijn de waarderingsgrondslagen onveranderd gebaseerd op basis van going concern en is de jaarrekening over 2014 op basis van continuïteit opgesteld.

Strategie
Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. als zodanig waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. Waarde kan gevonden worden in een fusie, overname of omgekeerde overname (reversed listing). De rechtszaak met de curator van Mieger Adviesgroep B.V. is definitief geschikt en de juridische procedure is beëindigd. De lopende rechtszaak heeft de mogelijkheden van het realiseren van een reverse listing in begin 2014 nog sterk beperkt.

Directie en Commissarissen gaan ervan uit dat aandeelhouders zullen instemmen met de financieringsovereenkomst en dat in de tweede helft van 2015 de onverdeelde aandacht verder kan worden gericht op het zo effectief en efficiënt mogelijk verkennen van de toekomstmogelijkheden voor Lavide Holding N.V. in lijn met de gekozen strategie.

Resultaatverwachting 2015
Naar de huidige inzichten zal het negatieve nettoresultaat van Lavide Holding N.V. over het jaar 2015 maximaal 150.000 euro (minimale instandhoudingskosten) bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke additionele kosten ten behoeve van een fusie, overname, omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten.

Publicatie jaarrekening 2014
Naar aanleiding van een beoordeling van de financiële verslaggeving van Lavide Holding N.V. over 2013 is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) recentelijk aanbevolen een aantal correcties in de jaarrekening 2013 aan te brengen. Lavide Holding N.V. heeft naar aanleiding van contact met AFM eerder deze week besloten de aanbeveling van AFM te volgen. Dit foutherstel wordt geeffectueerd in de jaarrekening 2014 en zal leiden tot een beperkte vertraging in de publicatie hiervan. Zowel het resultaat 2013 als het eigen vermogen per 31 december 2013 wordt door deze correctie met 175.000 euro verlaagd.

Hoewel deze correcties zijn verwerkt in bovengenoemde cijfers heeft de accountant de jaarrekening nog niet van een controleverklaring kunnen voorzien. Lavide Holding N.V. verwacht uiterlijk 18 mei 2015 de gecontroleerde jaarrekening 2014 te kunnen publiceren.