Lavide verstevigt eigen vermogen

4 August, 2015 09:42

Lavide verstevigt het eigen vermogen en de liquiditeit met een kapitaalinjectie van € 652.100 (zegge: zeshonderd en tweeënvijftigduizend en een honderd EURO).

Na de door aandeelhouders positief ontvangen AVA van 14 juli jl. heeft Lavide Holding N.V. thans met een achttal individuele aandeelhouders een financieringsovereenkomst gesloten die resulteert in een verbetering van het eigen vermogen met € 477.100 via een geplande emissie op 20 augustus 2015 van 954.200 aandelen in het kapitaal van Lavide tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde van € 0,50 per aandeel.

De betrokken aandeelhouders hebben hun vertrouwen bevestigd door zich voor langere tijd aan Lavide te binden. Eenieder heeft zich verplicht de krachtens deze overeenkomst verkregen aandelen en opties niet ten beurse te verhandelen voor 1 augustus 2018, tenzij in het kader van een ‘reversed listing’ alsnog anders wordt overeengekomen.

Tevens werden renteloze, achtergestelde leningen verschaft voor een bedrag van € 175.000 met het recht de leningen te converteren in aandelen Lavide tegen een conversiekoers van € 0,50 (50 eurocenten) per aandeel.

Lavide verstrekt de betreffende aandeelhouders als erkentelijkheid voor de kapitaalinjectie opties ter verkrijging van 1.304.200 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2018 en zijn niet beschermd tegen verwatering.

Met de op 20 augustus 2015 uit te geven stemgerechtigde en ten beurze verhandelbare aandelen zal het aantal uitstaande aandelen Lavide uitkomen op 2.807.758.

Lavide realiseert hiermee ruim voldoende eigen middelen om haar strategie ten uitvoer te brengen en zich daarbij waar nodig door externe specialisten te laten adviseren en ondersteunen. Tevens wordt zo de gelegenheid gecreëerd een participatie of overname ten dele in cash te betalen of verder te investeren in de betreffende onderneming.