Lavide versterkt eigen vermogen en geeft uitvoering aan financieringsovereenkomst

15 June, 2015 18:01

Op 21 mei jl. heeft de aandeelhoudersvergadering een financieringsvoorstel goedgekeurd waarmee Lavide Holding N.V. (Lavide) haar continuïteit tot en met boekjaar 2016 kan waarborgen.
In het kader van de uitvoering van dit voorstel deelt Lavide mede dat begunstigden het Bestuur van Lavide hebben verzocht om uitoefening van de uit hoofde van de financieringsovereenkomst verstrekte conversie- en optierechten.

Het verleende conversierecht ziet op omzetting van achtergestelde leningen ter grootte van EUR 200.000 in 400.000 aandelen B in het kapitaal van Lavide. Het verleende optierecht ziet op uitgifte van 300.000 aandelen B in het kapitaal van Lavide.

De gedelegeerde Raad van Bestuur van Lavide geeft uitvoering aan genoemd verzoek en heeft besloten tot uitgifte van 700.000 aandelen B in het kapitaal van Lavide Holding. Deze aandelen zijn uitgegeven tegen een uitgifteprijs van de nominale waarde van 0,50 euro per aandeel. De achtergestelde leningen ter grootte van EUR 200.000 zijn verrekend met de ontvangen storting op aandelen.

De uitgegeven stemgerechtigde aandelen B zullen worden geconverteerd in ter beurze verhandelbare stemgerechtigde aandelen A. Het aantal uitstaande aandelen komt daarmee op 1.853.558.

In de komende periode blijft Lavide Holding N.V. de mogelijkheden van een reverse listing onderzoeken. Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd zich bij het bestuur kenbaar te maken met het indienen van een goed business plan.