Lavide Holding N.V.: Update ontslag M.A.E. van der Linden en indien noodzakelijk Amélie Holding BV

19 June, 2018 17:44

Bij eerder persbericht d.d. 28 mei 2018 werd vermeld dat het bestuur van Gastvrij Nederland BV (“GVN”) zich zou gaan beraden omtrent het nemen van stappen in het verlengde van de uitspraak van de rechtbank Lelystad van 24 mei 2018. Bij deze uitspraak is namelijk bepaald dat het statutair bestuurderschap van M.A.E. van der Linden (“Van der Linden”) op formele gronden voortduurt zonder dat hij overigens weer te werk moet worden gesteld. Daarbij is tevens door de rechtbank overwogen “dat in de omstandigheden van dit geval niet valt in te zien dat het in het belang van GVN of Van der Linden zelf zou zijn, dat Van der Linden zijn werkzaamheden als bestuurder feitelijk hervat”.

Als gevolg van dit beraad is vandaag opnieuw een BAVA gehouden op het niveau van GVN. Daarbij heeft GVN zich laten bijstaan door Mr. E. Hoekstra van CKH Advocaten te Amsterdam en Alkmaar (“CKH”). Voornaamste agendapunten zijn geweest het in besluit brengen van een nieuw, voorgenomen ontslag van Van der Linden als statutair bestuurder en (voor zover nodig) het in besluit brengen van een nieuw, voorgenomen ontslag van Amélie Holding BV (“AH”) als statutair bestuurder. Dit laatste, vanwege het feit dat AH (evenals Van der Linden) in rechte heeft geageerd tegen het eerder aan haar geadresseerde ontslagbesluit (van 21 december 2017). De bewuste procedure is echter nog steeds ‘lopende’, daarin is nog geen uitspraak gedaan.

In de BAVA van 19 juni 2018 zijn beide besluiten met unanieme meerderheid van stemmen genomen door de 100% aandeelhouder Lavide Holding N.V. (“Lavide”).

De BAVA van 19 juni 2018 heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van deurwaarderskantoor van der Meer & Philipsen (Mr. K. van der Meer), die optrad als notulist der vergadering.