Trading update Q3 2014

17 November, 2014 18:00

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft.

Activa
Per 30 september bestaan de resterende activa uit een kaspositie van EUR 3.551 en 9.857 aandelen Prodware die per die datum een waarde van EUR 70.477 vertegenwoordigen. Tevens is er sprake van een latente belastingteruggave van circa EUR 30.000. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aandelenpositie in Prodware verder wordt afgebouwd om de lopende kosten van Lavide te kunnen voldoen.

Continuïteit
Gezien de minimale instandhoudingskosten, die op jaarbasis worden ingeschat op EUR 150.000 , streeft Lavide naar het versterken van de kaspositie en waarborgen van de continuïteit tot en met het boekjaar 2017. Daartoe voert Lavide momenteel gesprekken met diverse partijen die bereidheid hebben getoond een bijdrage te leveren aan deze waarborging. Het streven is om deze gesprekken voor het jaareinde positief af te ronden, waarna de gekozen oplossing zo spoedig aan de aandeelhouders kan worden kenbaar gemaakt of zo nodig ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Aandelenkapitaal
In het kader van de op 2 april 2014 overeengekomen en op 15 mei 2014 door de BAVA goedgekeurde schikking met de curator van Mieger Adviesbureau B.V. heeft Lavide ondermeer een optie verstrekt op 769.077 nieuw uit te geven aandelen. In de maand augustus hebben begunstigden een deel van deze optierechten uitgeoefend en heeft Lavide dientengevolge 98.470 nieuwe aandelen uitgegeven. Per 30 september is het aantal uitstaande aandelen 482.951.

Waardecreatie met beursnotering Lavide
Het Bestuur van Lavide is van mening dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. een toegevoegde waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. Lavide blijft open staan voor voorstellen om via een reverse listing een onderneming in te brengen en verdere groei hiervan mogelijk te maken en te ondersteunen.

Tevens constateert Lavide een toename van gezonde en groeiende ondernemingen die bij het Bestuur hun interesse kenbaar gemaakt hebben om van gedachten te wisselen over het verkrijgen van een beursnotering en het realiseren van verdere ondernemingsplannen. Hiertoe is Lavide actief betrokken bij vooralsnog niet-exclusieve gesprekken met diverse partijen en ondernemingen.

Utrecht, 17 november 2014
Raad van Commissarissen, tevens gedelegeerd Bestuur Lavide Holding N.V.