Lavide Holding N.V. publiceert besluiten BAVA 15 mei 2014

15 May, 2014 18:00

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is naar aanleiding van het – voor Lavide ongunstige – tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. op 3 april 2014 een herziene voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V (hierna: Mieger). De schikking voorziet onder meer in uitgifte van opties Lavide aan Mieger. De schikking is integraal ter goedkeuring voorgelegd aan de BAVA op 15 mei 2014, die de schikking goedgekeurd heeft.

De belangrijkste elementen van de goedgekeurde schikking zijn:

  1. Lavide kent de curator het recht (een optie) op levering van 769.077 aandelen B toe. Deze optie heeft een looptijd van één jaar en kan in delen worden uitgeoefend. Het aantal aandelen dat de curator op grond van deze optie geleverd kan krijgen is 769.077, waardoor het totaal aantal aandelen na uitoefening stijgt naar ruim 1,15 miljoen aandelen. Hiermee kan de curator een belang verkrijgen van 66,67 % van het na uitoefening geplaatste kapitaal. Uitgifte geschiedt tegen een uitoefenprijs van EUR 2,= per aandeel, waarbij de volstortingsverplichting van curator wordt geacht volledig te zijn voldaan door verrekening met de gepretendeerde vordering van de curator.
  2. Lavide zal aan curator een bedrag van EUR 75.000 betalen.
  3. Lavide betaalt aan curator daarnaast een bedrag van EUR 100.000, welk bedrag echterals achtergestelde lening binnen Lavide blijft ter dekking van reguliere kosten en instandhouding. Deze lening blijft achtergesteld zolang het gepubliceerde eigen vermogen minder dan EUR 350.000 bedraagt.
  4. De heer J.T. Krijgsman is per 15 mei benoemd als commissaris en zal de tijdelijke functie van gedelegeerd bestuurder overnemen.
  5. De curator zal zich inspannen om te bezien of hij initiatieven kan vinden of ontplooien, die waarde genereren voor Lavide.
  6. Na uitvoering van de schikkingsafspraken, wordt de gerechtelijke procedure beëindigd door Mieger.
  7. De curator van Mieger heeft Lavide voorts medegedeeld dat de advocaat van de curator van Mieger – de heer De Gier – de vordering van de curator op Lavide volledig zal overnemen, via de door hem gecontroleerde investeringsvennootschap Farsa Investments BV.

De vorige Raad van Commissarissen heeft eerder – na het bewogen jaar voor Lavide – het voornemen verkondigd om haar functie te beëindigen. De heer Hettinga is per direct afgetreden na de BAVA. De heer Lagerveld zal als commissaris toezien dat de schikking op juiste wijze zal worden geëffectueerd en zal zijn positie nader afstemmen, mede in relatie tot de verdere invulling van de vacatures voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en de voortgang van het vinden van een nieuwe toekomst voor Lavide.

Het in verband met de bereikte schikking aangepaste jaarverslag over 2013 zal worden toegelicht en vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) op 26 juni 2014. De oproep en agenda voor de AVA zullen uiterlijk op 15 mei 2014 beschikbaar zijn via de website van Lavide.

Zoals eerder meegedeeld, is Lavide tot heden niet betrokken bij de gevoerde gesprekken over mogelijke belangstelling vanuit CS Factoring. Lavide zal zich echter laten informeren en zal dat in haar afwegingen betrekken.
Lavide zal in de komende periode de opties voor het beursfonds blijven onderzoeken en streeft naar een reverse listing die nieuw perspectief biedt voor de vennootschap en haar aandeelhouders.