Lavide Holding N.V.: Geconstateerde onregelmatigheden Gastvrij Nederland BV

17 December, 2017 21:56

Bij persbericht van 11 december jl. maakte Lavide Holding N.V. (“Lavide”) de schorsing en het voorgenomen ontslag bekend van twee directeuren van Gastvrij Nederland B.V. n.a.v. onregelmatigheden. In dit persbericht wordt een overzicht gegeven van de voornaamste onregelmatigheden die zijn ontstaan onder leiding van de twee geschorste directeuren:

  • Het verstrekken van onjuiste informatie aan de RvC en RvB van Lavide;

  • Het creëren van een onwerkbare situatie met het personeel en bepaalde contractspartijen van Gastvrij Nederland;

  • Het handelen in strijd met het geldende directiereglement, het negeren van instructies van Lavide, het niet nakomen van afspraken met Lavide en het niet ingaan op verzoeken van de kant van Lavide tot het voeren van overleg;

  • Het uitoefenen van onvoldoende controle op de financiële administratie van Gastvrij Nederland en het voeren van gebrekkig cash management, waardoor betalingen aan gastouders vertraagd plaatsvonden. Inmiddels is door Lavide een lening van EUR 55.000,- aan Gastvrij Nederland ter beschikking gesteld, waaruit betaling van de verschuldigde bedragen (exclusief ca. EUR 5.000,- aan provisies) aan alle bekende gastouders heeft plaatsgevonden;

  • Het overtreden van gemeentelijke regelgeving inzake groepsomvang, groepssamenstelling en toezicht. Dit is voor een belangrijk deel ondervangen door de inzet van extra personeel. De gemeente Heiloo stelt Gastvrij Nederland tot half januari 2018 in de gelegenheid om deze operationele onregelmatigheden te herstellen;

  • Het blokkeren van de toegang tot de financiële administratie, waardoor de jaarrekening over 2017 mogelijk deels zal moeten worden opgesteld op basis van gereconstrueerde gegevens;

  • Het veroorzaken van onnodige juridische advieskosten van ca. EUR 21.000,-.

Bij persbericht van 5 december 2017 is Mevr. A.A.G.A. Franken MSc als derde bestuurder toegevoegd aan het bestuur van Gastvrij Nederland B.V. om de communicatielijnen te versterken en de financiële en personeelssituatie in kaart te brengen. Op 15 december 2017 is aan Mevr. Franken toegang verleend tot het kantoorpand van Gastvrij Nederland te Almere. Onder leiding van Mevr. Franken wordt momenteel gewerkt aan verbetering van de operationele gang van zaken binnen Gastvrij Nederland.

Vanuit enkele vestigingen van Gastvrij Nederland is melding gemaakt van pogingen van een van de beide geschorste directeuren om delen van de onderneming naar zich toe te trekken. Momenteel wordt op korte termijn een bijeenkomst gepland met alle franchisenemers van de werkmaatschappij Heemhuys B.V., teneinde de samenwerking met hen te optimaliseren en van hen te vernemen op welke wijze zij door de directie betrokken zouden willen worden bij de bedrijfsvoering van Gastvrij Nederland in de toekomst.