Hoofdpunten eerste halfjaar 2018

4 September, 2018 00:51

Lavide Holding N.V. is een vennootschap die inzet op het ontzorgen van mensen binnen de samenleving door specifieke doelgroepen te faciliteren in hun groei, ontwikkeling en/of welzijn om optimaal te kunnen functioneren. Hiervoor worden bestaande werkmaatschappijen overgenomen en waar mogelijk uitgebouwd en samengevoegd. Als eerste werd in 2017 Gastvrij Nederland BV overgenomen.
Op 1 januari bedroeg het eigen vermogen EUR 654.000 positief. Het eerste halfjaar eindigde met EUR 442.000 eigen vermogen. Het resultaat over het eerste halfjaar kwam uit op EUR 223.000 verlies na belasting. Het netto werkkapitaal bedraagt per 30 juni EUR 391.000.

Per 30 juni bedraagt het aantal uitstaande aandelen A 3.837.213 en aandelen B 290.000

Ook in 2018 heeft de vennootschap kosten moeten maken voor de nasleep van de acquisitie van Gastvrij Nederland B.V. en haar dochterondernemingen. Dit heeft ook veel tijd gekost van de directie. Binnen de vennootschappen wordt hard gewerkt om de diverse deelnemingen winstgevend te maken en klaar te maken voor een verdere groei of door autonome groei of door acquisitie.
In januari zijn overeenkomsten gesloten tussen een werkmaatschappij van Gastvrij Nederland BV (“Gastvrij”) en MijnGastouderopvang en MIAvoorgezinnen. De feitelijke integratie staat gepland voor het laatste kwartaal van. 2018. In september staan de nodige verkennende afspraken gepland met bedrijven in de gastouderopvang. Via overnames en/of fusies zouden deze kunnen worden geïntegreerd onder de paraplu van Lavide Holding NV. Op deze wijze kunnen de gemiddelde kosten dalen en zullen de inkomsten stijgen. Zo wordt ingezet op de lijn van ontzorgen van mensen.
Door het bestuur van Lavide wordt onderkend dat de onderneming zeer kwetsbaar is voor onvoorziene omstandigheden en heeft alles op alles gezet aan om de dienstverlening aan de klanten op adequate wijze voort te zetten. Door de ondernemingsleiding zijn diverse organisatorische maatregelen getroffen, waardoor men, uitgaande van de voor de jaren 2018 tot en met 2027 opgestelde resultatenprognoses optimistisch is over de kansen en mogelijkheden voor de komende jaren. Op grond van deze ontwikkelingen en de door haar getroffen maatregelen bestaat bij het bestuur van Lavide geen twijfel over de continuïteitsvooruitzichten. Lavide Holding N.V. verwacht op basis van de prognoses en de ingezette werkwijze en handelingen voldoende kasmiddelen te hebben om haar instandhoudingsactiviteiten minstens tot en met 2019 voort te zetten. Derhalve zijn de tussentijdse financiële overzichten opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.
Dhr. K. Sandburg is op 16 januari 2018 tijdelijk benoemd tot additioneel bestuurder van Gastvrij Nederland BV. Per 14 februari 2018 is er een directeur benoemd voor de dochteronderneming Heemhuys BV van Gastvrij Nederland BV in de persoon van mevr. J. Klijnsma. Op 8 juni trad mevr. A. Franken terug als commissaris van Lavide Holding NV.
31 januari 2018 is er een overeenkomst gesloten met dhr. C.P. Scholten, welke middels een convertible loan note EUR 50.000 ter beschikking stelt aan Lavide. Deze convertible loan note is na 15 juli 2018 om te zetten in 60.000 aandelen A van Lavide. Aanvullend heeft dhr. C.P. Scholten een optierecht gekregen met een looptijd tot 15 augustus 2019 voor het beschikbaar stellen van deze EUR 50.000 om nogmaals 60.000 aandelen A van Lavide te verwerven tegen EUR 50.000 die na 15 juli 2018 inwisselbaar zijn.
Op 9 juni zijn aanvullende afspraken vastgelegd ten aanzien van extra zekerheden betreffende de eerder gesloten leningovereenkomsten tussen Lavide en Gastvrij.

In het eerste halfjaar is er door de voormalige directie van Gastvrij geprocedeerd tegen hun ontslag. Lavide Holding NV houdt vast aan de financiële afwikkeling als eerder opgenomen in de jaarrekening. De heer M.A.E. van der Linden tracht door diverse procedures bedragen af te dwingen bij de rechtbank die eerder zijn afgewezen. Het bestuurderschap van M.A.E. van der Linden is beëindigd op 19 juni 2018. De eerder uitgesproken schorsing is in stand gebleven: “Het is niet in het belang van GastVrij Nederland dat hij zijn werkzaamheden als bestuurder feitelijk hervat” aldus de rechtbank. Op dit moment is en kan de heer M.A.E. van der Linden niet worden ontslagen, echter zijn arbeidsrelatie veroorzaken momenteel geen noemenswaardige kosten. Het bestuur van GastVrij Nederland beraadt zich omtrent het nemen van de volgende stappen om tot daadwerkelijk ontslag te komen.
Op 23 juni 2018 heeft de AVA ook de jaarrekening van 2017 vastgesteld. Mevr. A. Franken is in die vergadering benoemd tot lid van de RvB. Dhr. S. van den Berg werd benoemd tot commissaris en Engele Wijnsma werd herbenoemd tot commissaris.
Tussen 3 juli en 16 juli is door nieuwe aandeelhouders EUR 337.493 beschikbaar gesteld tegen uitgifte van 611.442 aandelen A. Op 16 juli EUR 130.000 werd een convertible loannote omgezet tegen 156.000 aandelen A en werd voor EUR 70.000 als convertible loannote ter beschikking gesteld door de holding van de CEO, De Rambelje BV.

Bestuurdersverklaring
Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het Bestuur dat, voor zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld geven van de activa, passiva, financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2018 van Lavide Holding N.V.

Download bijlage: https://goo.gl/1Wgdwr (PDF)