Halfjaarbericht 2017 Lavide Holding N.V.

15 September, 2017 06:00

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) was tot voor kort een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richtte op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

  • Op 1 januari bedroeg het eigen vermogen EUR 728.000 positief. Het eerste halfjaar eindigde met EUR 717.000 eigen vermogen.
  • Per 30 juni bedraagt het aantal uitstaande aandelen 3.417.213. Het aantal opties bedraagt per dezelfde datum 905.655.
  • De kosten in het eerste halfjaar bedroegen EUR 95.000. De financiële baten bedroegen EUR 33.000 waarmee het resultaat over het eerste halfjaar uitkwam op EUR 62.000 verlies.
  • Eind februari is het RTO traject met CS Factoring BV afgebroken. De kosten voor het RTO traject zijn conform afspraak voldaan (55% van de kosten voor rekening van CS Factoring BV en 45% van de kosten voor rekening van Lavide).
  • De Funding die Lavide aan CS Factoring BV in 2016 in drie tranches heeft verstrekt, is tot op heden conform afspraak teruggekomen. In juni 2017 is de eerste tranche, EUR 300.000 teruggestort. Ook de rentevergoeding die hier tegenover stond is iedere maand voldaan.
  • Eind april heeft dhr. Scholten met Lavide een financieringsovereenkomst gesloten. Dit resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 50.000 door uitgifte van 60.000 aandelen tegen een uitgifteprijs ter waarde van EUR 0,83 per aandeel. Daarnaast heeft Lavide dhr. Scholten een optieverlening verstrekt van 60.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs met een looptijd tot 1 augustus 2019. De aandelen hebben een lock up termijn tot 1 augustus 2018.
  • Na het beëindigen van het RTO traject met CS Factoring BV is er opnieuw contact gelegd met meerdere bedrijven en gesproken over deelnemingen in verschillende bedrijven, een reverse listing en de mogelijkheid om zelf te activiteiten te gaan ontplooien.
  • In juni resulteerde dit in diepgaandere gesprekken met: een partij in de zorgbranche, een partij gericht op kinderen, twee partijen gericht op trainingen, twee partijen in de IT branche en een productiebedrijf.
  • Op 13 juni 2017 heeft de AVA de jaarcijfers van 2016 vastgesteld en decharge verleend aan het Bestuur. Tevens werd dhr. Poorter (CEO Lavide) herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

In juli 2017 is er een overnameovereenkomst getekend met Amélie Holding BV betreffende de verkoop van GastVrij Nederland BV (“GastVrij”) aan Lavide. De resultaten van GastVrij zijn niet meegenomen in de halfjaar cijfers van Lavide, welke zijn weergegeven in de bijlagen van dit persbericht.

Bestuurdersverklaring

Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het Bestuur dat, voor zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld geven van de activa, passiva, financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2017 van Lavide Holding N.V.

Download bijlage: financiële resultaten eerste halfjaar 2017 (PDF)