Halfjaarbericht 2016 Lavide Holding N.V.

19 July, 2016 06:01

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

• Op 1 januari bedroeg het eigen vermogen € 624.000 positief.

• Per 30 juni bedraagt het aantal uitstaande aandelen 2.807.758. Het aantal opties bedraagt per dezelfde datum 1.304.200, uit te oefenen vanaf 1 augustus 2018.

• Op 29 juni 2016 heeft de AVA de jaarcijfers 2015 goedgekeurd en decharge verleend aan het Bestuur.

• De kosten in het eerste halfjaar bedroegen € 119.000, waarmee het verlies eveneens uit kwam op € 119.000.

• In het eerste deel van het jaar is contact gelegd met meerdere bedrijven en gesproken over een overname, samenwerking of een reverse listing.

• Na verschillende gesprekken is in juni 2016 besloten een RTO traject aan te gaan c.q. te onderzoeken met CS Factoring te Obdam. In de AVA van juni 2016 is besloten dat er kosten gemaakt zullen worden voor dit traject, o.a. voor een due dilligence onderzoek en de vervaardiging van een prospectus volgens de regelgeving van de AFM.

• Dankzij verdere besparingen en investeringen van een deel van het eigen vermogen heeft Lavide haar instandhoudingkosten verder verlaagd. Deze zullen in de tweede helft van 2015 naar schatting circa € 50.000 Bedragen.

• In juni 2016 is een Fundingovereenkomst van € 300.000 overeengekomen met CS Factoring te Obdam. Het rendement van 10% zal een verdere kostenbesparing genereren.

Bestuurdersverklaring
Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het Bestuur dat, voor zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld geven van de activa, passiva, financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2016 van Lavide Holding NV.

Alkmaar, 19 juli 2016
Raad van Commissarissen Lavide Holding N.V.

Bijlage: financiële resultaten eerste halfjaar 2016

OVERZICHT VAN
GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Voor het boekjaar van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2015.
Bedragen x EUR 1.000

2016

2015

Omzet

0

0

Personeelskosten

38

45

Afschrijvingen

0

0

Algemene kosten

81

108

Bijzondere afwaardering goodwill

0

0

Som der kosten

119

153

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

(119)

(153)

Netto financieringslasten

0

(12)

Resultaat vóór belastingen

(119)

(165)

Winstbelastingen

0

0

Resultaat uit voortgezette activiteiten

(119)

(165)

Resultaat uit beëindigde activiteiten

0

0

Resultaat over de verslagperiode

(119)

(165)

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de verslagperiode

(119)

(165)

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij

(119)

(165)

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen

2.807.758

2.172.983

Gewone winst per aandeel (in EUR)

(0,04)

(0,08)

Verwaterde winst per aandeel (in EUR)

(0,03)

(0,06)

BALANS
(vóór verdeling van het resultaat) per 30 juni 2016 met vergelijkende cijfers per 30 juni 2015
Bedragen x € 1.000

2016

2015

ACTIVA
Vaste active
Immateriële activa

Materiële activa

Financiële vaste activa

Totaal Vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen

19

40

Geldmiddelen en kasequivalenten

769

201

Totaal Vlottende activa

788

241

Activa aangehouden voor verkoop

Totaal Activa

788

241

PASSIVA
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

1.404

927

Agioreserve

72.199

70.468

Overige reserves

(72.978)

(71.107)

Winst over de verslagperiode

(119)

(78)

Totaal Eigen vermogen

506

210

Kortlopende verplichtingen
Crediteuren

90

22

Leningen

139

Te betalen belastingen

Overige te betalen posten

53

9

Totaal Kortlopende verplichtingen

282

31

Verplichtingen gerelateerd aan voor verkoop aangehouden activa

Totaal Passiva

788

241