Boekjaar 2015: versterkt eigen vermogen en toename interesse potentiele overnamekandidaten (RTO)

29 April, 2016 15:59

Persbericht 29 april 2016

Boekjaar 2015: versterkt eigen vermogen en toename interesse potentiele overnamekandidaten (RTO)

Publicatie jaarrekening 2015

Hoofdpunten 2015

  • Nettoverlies over het boekjaar 2015 is uitgekomen op EUR 165.000.
  • Eigen vermogen ultimo 2015 bedraagt EUR 624.000 positief
  • Op 5 juni 2015 is de nominale waarde van aandelen Lavide verlaagd naar 50 euro cent
  • Op 18 maart 2015 zijn er 543.532 nieuwe aandelen uitgegeven om het eigenvermogen te versterken met EUR 250.000.
  • Op 4 augustus 2015 zijn er 954.200 nieuwe aandelen uitgegeven en een converteerbare lening verschaft wat heeft geleid tot versterking van het eigen vermogen van EUR 652.100.
  • Tijdens de AVA op 1 mei 2015 werd een statutenwijziging geaccordeerd ter verhoging van het maatschappelijk kapitaal naar EUR 5.000.000 aandelen. De uitbreiding in het maatschappelijk kapitaal maakte het mogelijk om een uitstaande lening te converteren in aandelen. Deze conversie heeft medio augustus plaatsgevonden en resulteerde op 20 augustus 2015 in uitgifte van 954.200 nieuwe aandelen. Deze 954.200 aandelen kunnen door de houders hiervan niet eerder verhandeld worden dan na 4 augustus 2018, tenzij in het kader van een overname of omgekeerde overname anders tussen partijen wordt overeengekomen.
  • Toegetreden tot de raad van commissaris en benoemd de heer E. Wijnsma. Toegetreden tot de raad van bestuur V.S. Poorter. Aan Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur werd decharge verleend. – In de AVA van 1 mei 2015 werd door aandeelhouders het jaarverslag over boekjaar 2014 goedgekeurd en werd de bijbehorende jaarrekening conform voorstel vastgesteld.
  • Met diverse partijen die hun interesse lieten blijken in de beursnotering van Lavide werd informatie uitgewisseld. Met geen van de partijen is het proces in 2015 verder gekomen dan verkennende gesprekken.
  • Per oktober is het kantoor adres in de thuisbasis van de CEO komen te liggen, Alkmaar.
  • De aandeelhoudersstructuur van Lavide Holding N.V. is in het boekjaar 2014 ingrijpend veranderd. Grootaandeelhouder De la Rambelje BV heeft haar belang in Lavide Holding N.V. gedurende 2015 verder uitgebouwd. Met een investeringsgroep van (groot)aandeelhouder de heer Vincent Poorter is een samenhangend pakket aan maatregelen overeengekomen dat voorziet in ondermeer versterking van het eigen vermogen en aflossing van een (converteerbare) lening. Met deze maatregelen is de verwachting dat de continuïteit van Lavide Holding N.V. tot tenminste 2018 is gegarandeerd.

Samenvatting financiële resultaten

Er is een negatief resultaat na belastingen geboekt van EUR 165.000, daarbij is een kostenreductie gerealiseerd. Het eigen vermogen wat EUR 624.000 bedraagt, bestaat nagenoeg geheel uit liquide middelen. De som der bedrijfslasten bedroeg EUR 153.000. De personeelskosten bedroegen EUR 45.000. De verdere kostenstructuur is in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten.

Strategie

De strategie van Lavide Holding N.V. is gericht op de creatie van waarde met haar beursnotering. Deze strategie is onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. De belangrijkste risico’s worden hierbij gevormd door de conjuncturele omstandigheden, de financiële markten en de koersfluctuaties op de beurs. Lavide Holding N.V. beschikt over voldoende kasmiddelen om bij gelijkblijvende omstandigheden de instandhoudingskosten te dragen voor tenminste de aankomende twee jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke additionele kosten ten behoeve van een fusie, overname, omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten.

Directie en Raad van Commissarissen gaan ervan uit dat de beursnotering van Lavide Holding N.V. als zodanig waarde kan opleveren voor haar aandeelhouders. Waarde kan gevonden worden in een fusie, overname of omgekeerde overname (reversed listing).

Sinds de wisseling van het Bestuur in augustus 2015 is de focus vergroot op het komen tot reverse listing van Lavide. De website is aangepast met een landingpage voor potentiele RTO kandidaten. Met een 5 tal externe partijen is er in eind van het verslagjaar van Lavide gesproken over reverse listing. Anderzijds is de Vennootschap inmiddels volledig opgeschoond en los van vorderingen uit het verleden, een kaspositie van EUR 810.000 waardoor het bestuur alle aandacht kan richten op de toekomst en de realisatie van de gekozen strategie tot verwaarding van de beursnotering.

Om te voorkomen dat de slinkende liquiditeit van Lavide Holding N.V. de afwegingen van eventuele concrete proposities voor een inbreng van nieuwe activiteiten verkeerd zou kunnen beïnvloeden heeft het Bestuur zich ingespannen om de financiële continuïteit te kunnen borgen en daarvoor bij een groep van aandeelhouders ook daadwerkelijk steun gevonden.

Directie en Commissarissen gaan ervan uit in 2016 de onverdeelde aandacht te kunnen richten op het zo effectief en efficiënt mogelijk verkennen van de toekomstmogelijkheden voor Lavide Holding N.V. in lijn met de gekozen strategie.

Resultaatverwachting 2016

Naar de huidige inzichten zal het negatieve nettoresultaat van Lavide Holding N.V. over het jaar 2016 circa EUR 150.000 (minimale instandhoudingskosten) bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke additionele kosten ten behoeve van een fusie, overname, omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten.