AVA: volop steun voor Lavide

23 July, 2018 17:51

23 juli 2018 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van Lavide Holding N.V. (“Lavide”). 55,37% van de stemgerechtigde aandelen was vertegenwoordigd middels aanwezigheid of volmachten ten kantore van Lavide in Alkmaar. De CEO legde helder en duidelijk uit wat er het afgelopen jaar was gebeurd en tegen welke uitdagingen de organisatie aan was gelopen. Er werden kritische vragen gesteld, maar uiteindelijk steunde ruim 99% van de vertegenwoordigde stemgerechtigden het beleid van de holding. Hierdoor konden de volgend besluiten worden genomen:

  • De vaststelling van het jaarverslag 2017
  • Décharge leden Raad van Bestuur
  • Décharge leden Raad van Commissarissen
  • Benoeming A.A.G.A Franken tot de Raad van bestuur
  • Benoeming J.J.A.M. van den Berg tot Raad van Commissarissen
  • Goedkeuring van het remuneratierapport
  • Verlening van de emissiebevoegdheid, incl. uitsluiting van voorkeursrecht
  • Goedkeuring benoeming A.A.G.A Franken tot interim directeur per 5 december 2017

Ook werd gesproken over het eigen vermogen van de vennootschap. Om alle aandeelhouders transparant en open bij het beleid te betrekken was door Lavide voorgesteld de aandeelhouders samen te roepen, indien het eigen vermogen zou zijn gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal. Dit werd in dank ontvangen.