Alle besluiten AVA Lavide Holding N.V. unaniem aangenomen

14 July, 2015 18:00

Op dinsdag 14 juli 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Lavide Holding N.V. plaatsgevonden in Zaandam. Niet alleen was meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, maar ook was er een flink aantal geïnteresseerden als toehoorder bij de vergadering aanwezig.

Jaarrekening 2014
Door de AVA werd besloten om de jaarrekening 2014 van Lavide vast te stellen. De jaarrekening 2014 was voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Er zal over 2014 geen dividend worden uitgekeerd.

Andere besluiten
Aan Raad van Bestuur (directie) en Raad van Commissarissen werd décharge verleend voor het in 2014 gevoerde beheer en beleid respectievelijk toezicht.

Bestaande vacatures in Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) werden ingevuld door benoeming per 14 juli 2015 van de heren Engele Wijnsma als lid van de RvC en Vincent Poorter als CEO van Lavide. Daarmee eindigt ook de tijdelijke onderbezetting en het gedelegeerd bestuurder van de leden van de RvC.

Keerpunt
In 2014 heeft Lavide de administratie definitief kunnen opschonen en werden ook alle andere openstaande kwesties uit het verleden afgerond. Tezamen met het eerder dit jaar genomen besluit over de financiering, de huidige goedkeuring van de jaarrekening en het invullen van bestaande vacatures, zijn thans de voorwaarden geschapen om alle energie te kunnen richten op de toekomst en het realiseren van de gekozen strategie tot verwaarden van de beursnotering door de inbreng van nieuwe operationele activiteiten, bijvoorbeeld via een zogeheten reversed listing.