Aandeelhouders Lavide waarborgen continuïteit vennootschap

21 May, 2015 18:01

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) maakt bekend dat de vandaag gehouden aandeelhouders- vergadering (hierna: Vergadering) unaniem heeft ingestemd met het rond 27 januari 2015 met De la Rambelje e.a. overeengekomen financieringsvoorstel.

Met het goedkeuren van dit voorstel en de daarmee samenhangende maatregelen bevestigen aandeelhouders het vertrouwen in de vennootschap en voorziet Lavide dat de continuïteit voor in elk geval 2015 en 2016 kan worden gewaarborgd.

Een samenhangend pakket aan maatregelen voorziet onder meer in:

  • een achtergestelde en renteloze lening van € 100.000;
  • een optiepakket van 300.000 aandelen B, welke rechten ter keuze van De la Rambelje ea kunnen worden omgezet in aandelen A en worden uitgeoefend in veelvouden van 50.000, tot uiterlijk 1 januari 2019;
  • een conversierecht met betrekking tot reeds uitstaande achtergestelde lening van € 100.000;
  • gedurende de periode 1 juni 2015 tot 1 januari 2017 gelegenheid tot voordracht van adviseur en lid Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Tevens is door de Vergadering besloten om de statuten aan te passen, waarbij een kapitaalvermindering wordt geëffectueerd door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen van € 2,00 naar € 0,50 en de Raad van Bestuur voor een periode van twee jaar de emissiebevoegdheid toe te kennen die betrekking heeft op alle nog niet uitgegeven aandelen A en aandelen B in het maatschappelijk kapitaal.

De kapitaalvermindering vindt plaats zonder terugbetaling, ter compensatie van geleden verliezen.

Voorts heeft de Vergadering ingestemd met de benoeming van Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. als externe accountant voor de boekjaren 2014 en 2015.

Bovengenoemd pakket aan maatregelen en de daarmee verkregen borging van de continuïteit geeft Lavide de nodige zekerheid en tijd om zoals beoogd nieuwe operationele activiteiten in te brengen en zo waarde te creëren voor dit beursfonds. In dat kader blijft Lavide met vertrouwen de mogelijkheden van een reverse listing onderzoeken.

De notulen van de aandeelhoudersvergadering worden op korte termijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden, geplaatst worden op de website van Lavide.